Medelpensionen i Finland 1415 euro i månaden

Den genomsnittliga totalpensionen i Finland var i fjol 1415 euro i månaden. Män har i medeltal 350 euro mer i pension än kvinnor.

Bland männen var den genomsnittliga totalpensionen 1610 euro i månaden, bland kvinnorna 1258 euro. Uppgifterna grundar sig på Pensionsskyddscentralens och FPA:s statistik i slutet av 2011.

Skillnaden mellan könen förklaras delvis av kvinnornas kortare yrkeskarriärer. Bland pensionstagarna finns kvinnor som inte alls har varit i arbetslivet, eller som tjänat in endast en liten arbetspension. Deras pension består då huvudsakligen av folkpension och garantipension, som beviljas av FPA.

Löneskillnaderna mellan män och kvinnor leder också till att kvinnornas arbetspensioner i genomsnitt är lägre än männens.

I Finland finns nästan 1,5 miljoner pensionstagare. I fjol betalades sammanlagt nästan 24 miljarder euro i lagstadgade pensioner.

Nästan 64.000 personer som får pension från Finland är bosatta utomlands.