Man lyckas inte bara genom att ha rätt koncept och följa trender

Många företag och organisationer har en bunt koncept som betonas som grundprinciper eller ledstjärnor för verksamheten. Både internt inom företaget och externt i relation till kunder talar ledare om slogan, vision, mål, mission, strategier och värderingar som viktiga element för affärsverksamheten. Det kan låta bra, men frågan är om man förstår vad man pratar om. Ofta kan jag uppfatta det som att företag och ledare har en massa koncept utan att egentligen veta hur dessa är relaterade samt kopplade till verksamheten och framgång. Det är inte förvånande att personalen inte motiveras av strategi eller att man inom företag har svårt att veta vad som behöver prioriteras och varför. Åtminstone i teorin är tanken med koncepten att de ska underlätta ledarskapet och visa riktning för verksamheten för att kunna skapa värde för kunderna och på så vis nå framgång.

Annika Tidström är professor vid Vasa universitet, därtill talare och utbildare specialiserad på företagsnätverk, strategi i praktiken, konflikthantering och ledning av förändring.

Från vision till strategi. Det borde vara så att allt startar från visionen som är ledstjärnan för verksamheten. Det tillstånd där vi vill vara om tre år. Visionen bör vara inspirerande och den ska inte vara längre än en mening. Den återspeglas i missionen som representerar företagets samhälleliga och allmännyttiga roll. För att eventuellt kunna nå visionen behövs ett antal mätbara mål som svarar på frågan vad som ska uppnås. Mål förväxlas ofta felaktigt med strategier som ska svara på frågan hur målen ska uppfyllas, på organisations-, team- och individnivå. Sist, men inte minst, bör hela affärsverksamheten bygga på ett antal väl valda värderingar som genomsyrar strategier, mål, mission och vision. Ofta ser man värderingar som till exempel pålitlighet och kvalitet. I stället för att man inom företaget fastslår värderingar, så borde man fråga kunderna vilka värderingarna är, eftersom dessa ska genomsyra hela verksamheten och vara tydliga i varje kontakt med kunden.

Spring inte blint efter trender. Ofta är ovan nämnda koncept även kopplade till trender som till exempel digitalisering och hållbarhet. Det finns emellertid en del otydligheter och fallgropar i det här. För det är givetvis ett faktum att både digitalisering och hållbarhetstänk är en viktig möjlighet för utveckling och framgång inom många branscher. Gällande digitalisering finns det en risk för att man lite för hastigt och blint kastar sig in i det nya, bara för digitaliseringens skull, trots att varken kunderna eller den nuvarande verksamheten är färdiga för digitaliseringen. Det blir för ensidigt. Dessutom glömmer vi ofta att tala om digitaliseringens baksida, vilket är ett tema som Facebooks fd marknadsföringsdirektör Randi Zuckerberg på ett mycket tydligt sätt presenterade i år på Nordic Business Forum i Helsingfors, där hon berättade om känslan då hennes digitala innovation Facebook live hade använts för att visa och sprida fruktansvärda brott mot människor. Det samma gäller önskemål om ökat hållbarhetstänk, där man helhjärtat kan gå in för att tillverka återanvändningsbara produkter samtidigt som man internt inte sorterar soporna.

Tydlighet och förankring. Vår vilja är god, men det vi gör i praktiken räcker inte till. Det blir inte bättre av att vi har så många koncept som möjligt för att beskriva vår verksamhet. Det går inte heller bättre bara för att man nappar på trender och delvis tar dem i beaktande. Det gäller att känna till vad olika affärskoncept och trender betyder och hur de hör ihop, och att kunna och våga välja det som är relevant för verksamheten. Nyckelorden är tydlighet och förankring. Tydlighet innebär att de koncept som man använder för att leda och styra bör vara klara, enkla att förstå, upplevas som relevanta, samt höra samman på ett vettigt sätt. Förankring betyder att möjligheter för utveckling av verksamheten, till exempel digitalisering och hållbarhet, behöver integreras i vision, mission, mål, strategier och värderingar. Vi ska helt enkelt inte förälska oss i koncept och trender.