Att blicka framåt

I svallvågorna efter det svenska valet utgörs de senaste publikationerna på regeringens hemsida av Sveriges satsningar inom aktuella frågor, däribland satsningar inför klimatmötet som ska hållas i Paris 2015. På samma sida kan man också läsa de nya ministrarnas CV.

Visst, vad ministrarna tidigare har åstadkommit är användbart informationsmaterial, även om man kan tycka att det är i senaste laget. Efter valet vill man ju veta vad de tänker göra under de närmaste åren, inte vad de har gjort hittills.

Liknande tankar flödar inom redovisningen just nu. Investerare och andra aktörer i samhället har fått upp ögonen för vad företag planerar att göra, i kombination till hur de har presterat.

I dagsläget ges information om företagets prestationer allt oftare och gärna så fort som möjligt. Man begränsar sig inte längre till finansiella siffror, utan berättar också om sitt bidrag till miljön och hur väl man sköter sina anställda. Detta är ett steg på vägen, än så länge frivilligt, men fortfarande med betoning på vad som har åstadkommits.

Det som är intressant är vilka mål företagen siktar mot och hur de planerar att uppnå dessa. Som investerare är ju poängen att kunna förutsäga framtiden. Allt fler investerare vill dessutom veta hur företaget kommer att prestera på längre sikt, framför allt de som placerar pensionsmedel.

Redovisningen håller på att utvecklas. Eventuellt går denna utveckling mot en integrerad rapportering, vilket innebär att siffrorna i årsredovisningen integreras med just strategier om hur värdet ska skapas i framtiden. Detta är redan verklighet hos innovationstänkande företag som gillar att ligga steget före.

För övriga, större publika bolag inom EU (med över 500 anställda) sattes en deadline för att ta ett steg i denna riktning till år 2017, i samband med att Europeiska rådet i slutet av september antog ett direktiv om redovisning av icke-finansiell information.

Inför klimatmötet i Paris 2015, där det ska beslutas om ett globalt klimatavtal, märks det att satsningar mot ett mer hållbart samhälle ökar, om än ännu sakta men någorlunda säkert. Företagens medverkan är en avgörande faktor för denna utveckling. Det blir allt mer erkänt att kostnader uppstår i samband med förbrukning av naturresurser och att gemensamma strategier behövs för att behålla en marknad att vara aktiv på.