Alla ägg i en korg?

Karl Felixson är universitetslärare i finansiell ekonomi vid Hanken i Helsingfors, specialiserad på företagsvärdering, företagsköp och -fusion samt investerarbeteende.

De flesta privatplacerare torde vara bekanta med termen diversifiering, det vill säga att undvika att investera i endast ett värdepapper. De flesta känner även till att värdepappren bör väljas så att deras avkastning samvarierar så lite som möjligt.

Av Karl Felixson

Även om detta är utgångsläget så är diversifiering värt att fundera på i dagens värld där osäkerheten är hög, till följd av ekonomiska och politiska kriser.

Tre fel. Resonemanget ovan är säkert bekant för de flesta investerare, men då man ser på den enskilda placerarens portföljinnehåll så visar det sig att investeringarna inte sällan består av ett fåtal inhemska aktier, oftast med övervikt på någon enskild bransch, eller rentav enskilda bolag.

Karl Felixsons hela kolumn om placerandets olika dimensioner  finns i Forums pappers- eller iPad-version!