Teknologin till hjälp mot personalbristen i äldrevården

Foto: Adobe Stock

Många av oss kommer i framtiden antagligen att få hjälp av en robot för att komma ihåg att ta våra mediciner, äta och gå på toaletten. Teknologi inom äldrevården är ändå mycket mer än bara robotar.

Populationen i Finland är en av de äldsta i världen i sällskap av flera andra västländer och Japan. Med en ökande brist på kunnig vårdpersonal blickar forskare, politiker, företag och ledare inom vården nu mot teknologiska hjälpmedel för äldrevården.

Redan i dag använder vården it-verktyg för kommunikation, kvalitetsuppföljning och resursplanering i form av dokumenterande mjukvara där vårdpersonal kontinuerligt fyller i patienters vårdbehov för att utvärdera och underlätta vårdarbetet.

Lisbeth Fagerström, professor i vårdvetenskap och rektor för Åbo Akademi i Vasa, har arbetat med digital patientklassificering sedan 1990-talet, då hon i sitt arbete på Vasa centralsjukhus såg nödvändigheten i att systematiskt samla in information om patienternas behov och vårdpersonalens arbetsbörda. Tillsammans med andra forskare har Fagerström utvecklat Rafaela-systemet, som för detta syfte dagligen följer upp patienternas vårdbehov och personalens vårdaktiviteter. Systemet används på cirka 90 procent av alla sjukhus i Finland.

Fagerström ser att it-lösningar inom äldrevården framför allt löser problem inom kommunikation och arbetsledning. Genom att digitalt följa upp en patients mående kan en vårdare lätt föra vidare information om patientens tillstånd, om vad som blivit gjort och behöver göras i vårdarbetet.

”Kommunikation inom vården är allt. Dokumentation är jätteviktigt och kontinuitet är superviktigt. Utan dessa uppstår det lätt vårdfel. En läkare som sällan är på plats behöver tillförlitlig information för att kunna fatta goda beslut. Då kommunikationen mellan vårdexperter är digital, är den tillgänglig för alla som arbetar med en patient. Ett välfungerande teamarbete är ett klart tecken på vårdkvalitet och behandlingskvalitet.”

Fagerström nämner Norge som ett exempel på ett land som hållit sig i framkanten när det gäller att utveckla nya digitala lösningar för äldrevården och ta i bruk nya it-lösningar.

”Om nya digitala lösningar, inklusive robotar, ska komma till nytta i vården så bör personalens attityder och erfarenheter beaktas i utvecklingen. Brukarcentrerad design i utvecklingen är helt central för att lyckas.”

Sarah Väre text

Läs hela artikeln i papperstidningen.