Sakta i backarna!

Det krävs nykter inställning och tålamod för att vaska fram guldkorn och sålla bort sannolika floppar bland uppfinningar.

Produktidéer kan granskas ur olika synvinklar. Är de tekniskt sett möjliga att utveckla till fungerande affärsidéer? En annan utgångspunkt är den ekonomiska lönsamheten mot bakgrunden av uppskattade kostnader och framtida marknader. Därtill kan man undersöka nyhetsvärdet genom en patentgranskning, eller genom att kolla efter liknande produkter via Google.

Både företag och uppfinnare bör eftersträva att bedöma aktuella utvecklingsprojekt så realistiskt som möjligt, oberoende av vilket utvecklingsskede idén befinner sig i. För uppfinnaren gäller det framför allt att tona ner den emotionella ivern, som ofta förleder honom/henne att fort lämna in en patentansökan ” innan någon annan hinner före”.

I synnerhet för uppfinnare och startupföretagare kan ett systematiskt evalueringsprogram visa sig vara värdefullt. Det är lätt att stirra sig blind på den egna idén och bara se fantastiska utsikter till rikedom och ära, medan man struntar i alla risker. Ett bra evalueringsprogram spjälker upp bedömningen av den enskilda idén i flera områden. Det behövs för att göra en objektiv evaluering, visar innovationsforskningen.

I USA har Dr. Gerald G. Udell, en ledande innovationsforskare och författare tagit fram programmet Preliminary Innovation Evaluation System. En idé eller en blivande innovation granskas enligt åtta huvudkriterier:

 1. Samhällets godkännande
 2. Affärsrisker
 3. Efterfrågan
 4. Marknadsgodkännande
 5. Konkurrens
 6. Projekterfarenhet
 7. Kommersialiseringsstrategi
 8. Marknadsstruktur

Programmet ställer enkla men relevanta frågor och anvisar noggrant formulerade och poängsatta (1 – 5) svarsalternativ. Som exempel kan vi ta en av frågorna under rubriken Efterfrågan ovan: ”Den totala marknaden för produkter av det här slaget antas vara”:

 1. snabbt sjunkande, produkten kan snabbt bli föråldrad
 2. sjunkande, marknaden avvecklas i stigande grad
 3. stadigt, behovet antas förbli konstant
 4. långsamt växande, skälig tillväxt möjlig
 5. snabbt växande, betydande tillväxt möjlig

Om man här bedömer att marknaden för produkten ifråga växer långsamt och kan ge en skälig tillväxt, ger programmet för denna enstaka fråga 4 poäng. Programmet är uppbyggt på totalt 45 frågor och alternativa svar inom ramen för de åtta huvudkriterierna. Evalueringen ger ett resultat i form av en entydig poängsumma (10 – 50) som anger det kommersiella värdet av idén, på engelska Commercial Assessment Rating (CAR).

Programmet bygger på en djup insikt av den industriella innovationsprocessen, med alla dess inneboende risker. Bara ett fåtal idéer får ”rejält godkänt” vid evalueringen. Enbart cirka 4 procent av idéerna i USA når upp till ett eftertraktat värde på 42-50. Här går ribban för produktidéer som sannolikt lyckas kommersiellt sett. Drygt en fjärdedel av alla idéer får ett värde under 30 poäng och klassas därför som sannolika misslyckanden (ifall de vidareutvecklas). Närmare 70 procent får ett CAR-värde på 30-41 poäng, vilket innebär större eller mindre risker vid utveckling och kommersialisering av projektet.

Fördelen med ett evalueringsprogram är att det ger en helhetsbild av en idés goda och svaga sidor, redan innan man satsat en enda euro på projektet. Evalueringen skall helst utföras av specialister med erfarenhet av produktutveckling och företagsanalyser. Ett dylikt program är naturligtvis ingen kristallkula, utan kan närmast ses som en neutral diagnos av det kommersiella värdet i en produktidé.

Konkurrensen är stenhård, och det är allt viktigare att vaska fram de mest lovande startupföretagen som kan växa och skapa nya arbetsplatser. Samtidigt strävar man att lokalisera uppfinningar som kan bli marknadssuccéer. Då är en systematisk evaluering att föredra framom en intuitiv granskning, som lätt blir beroende av individuella, subjektiva olikheter hos dem som granskar projektidén.

 

Carl-Magnus Fogelholm

Innovationskonsult, pensionerad startupföretagare