Programvarubranschen väntar fortsatt tillväxt

Programvarubranschen har i cirka tre decennier varit den snabbast växande branschen i Finland. Också under de kommande åren väntas branschen växa snabbare än genomsnittet, enligt ett pressmeddelande från Arbets- och näringsministeriet.

Enligt den SMF-företagsbarometer som ANM, Företagarna i Finland och Finnvera låtit utföra, ser företagen inom programvarubranschen i huvudsak ljust på den kommande ekonomiska utvecklingen. Nästan hälften av de programvaruföretagare som besvarade enkäten väntar sig att omsättningen växer under det kommande året. Vart tredje företag i branschen trodde att orderingången ökar.

Företagen var dock mer försiktiga när det gäller investeringar. Endast 18 procent av dem som svarade trodde att de kommer att investera under det kommande året. Nästan en fjärdedel planerade att rekrytera nya arbetstagare.

Av dem som besvarade enkäten uppgav sig cirka 12 procent vara starkt tillväxtbenägna företag. 40 procent uppgav sig vara tillväxtbenägna i den mån det är möjligt. 14 procent uppgav att de inte alls har några tillväxtmål.

Programvarubranschens sammanlagda omsättning är cirka 5,4 miljarder euro. Inom branschen arbetar nästan 39 000 personer på cirka 5 500 arbetsställen. Den viktigaste underbranschen är dataprogrammering. Den sysselsätter cirka 22 000 personer. Ur sysselsättningsperspektiv kan programvarubranschen anses vara mycket betydande, eftersom en anmärkningsvärd del av de personer som arbetar i branschen har antingen yrkeshögskole- eller universitetsutbildning.

Programvarubranschen är liksom de andra företagstjänsterna mycket starkt koncentrerad till Nyland. Där arbetar 60 procent av de anställda i branschen och där genereras nästan 67 procent av branschens omsättning.