Nätet ingen garanti för jämlikt samhälle

nasi_matti

Gör internet samhället mera jämlikt? Inte nödvändigtvis, säger politices magister Matti Näsi.

“Tvärtom kan nätet till och med öka ojämlikheten och distansen mellan olika befolkningsgrupper. Åtminstone är internet ingen garanti för att ojämlikheten i samhället försvinner”, säger Näsi, som för sin doktorsavhandling fördjupat sig i ämnet.

Näsi påpekar dock att internet som fenomen är alltför nytt för att man ska kunna dra några generella slutsatser, framtiden är fortfarande ett frågetecken.

I dag är åldern den faktor som allra mest inverkar på ojämlikheten i finländarnas nätanvändning. De unga är mycket flitiga nätanvändare, medan hela 30–40 procent av personer över 65 år aldrig använder internet. Detta samtidigt som fler och fler tjänster i samhället digitaliseras och flyttar över till nätet, till exempel bank- och skatteärenden.

Här ser Näsi en risk för en uppdelning av befolkningen. När allt fler tjänster blir digitala är faran att en stor del av icke-nätanvändarna att stå utanför dessa tjänster.

”Därför vore det viktigt att man ser till att också icke-nätanvändare på olika sätt får tillträde till tjänsterna”, säger Näsi.

Han konstaterar att en flitig användning av internet bland äldre i allmänhet är ett tecken på ett aktivt liv också i övrigt. Den som är aktiv på internet tenderar att också delta  i till exempel kulturella och idrottsliga aktiviteter. Sådana aktiva äldre upplever sig friskare än andra, något som också tidigare undersökningar visat.

Efterhand som yngre generationer blir äldre, minskar den åldersrelaterade klyftan mellan nätanvändare och icke-användare. Men i stället inträder andra former av ojämlikhet, eftersom olika befolkningsgrupper använder internet på väldigt olika sätt. Man utgår ofta ifrån att alla unga är väldigt bra på nätanvändning, men skillnaderna är stora också bland unga. För vissa är nätet främst en underhållningskanal, för andra ett sätt att införskaffa information eller utnyttja olika tjänster. Bland annat utbildningen återspeglar hur en person använder internet.

“Trots att nätet erbjuder en ofantlig mängd möjligheter betyder det inte att alla utnyttjar dem. Det räcker inte enbart med att ha access till internet, även om alla hade det så skulle ändå inte alla delta aktivt.”

Patrik Harald, text // Följ på Twitter:twitter.com/Patrik_Harald