IT-branschen behöver fler kvinnor

Flickor är vana med datorer och spel precis som pojkar, men ändå är kvinnor inte särskilt väl representerade inom ICT-branschen. Och ju högre upp i organisationen man kommer, desto färre blir kvinnorna.

Teknologiindustrin har låtit undersöka varför kvinnor inte intresserar sig för ICTbranschen och vad som kan göras för att öka intresset.

”I början av 2000-talet ansågs ICT vara mycket attraktivt vilket ledde till brist på duktig personal. Men allt sedan it-bubblan sprack har branschen haft svårare att hävda sig på arbetsmarknaden. Vi vill visa att branschen kan erbjuda också kvinnorna bra möjligheter”, motiverar ordförande Ari Rahkonen studien.

Enligt Susanna Bairoh, som utförde studien, har ICT-branschen ett imageproblem. I undersökningen svarade största delen av alla flickor i åldern 10–17 att de inte ser ICT-branschen som intressant. Även om de flesta aktivt använder informationsteknik ser endast en liten del branschen som ett tänkbart studiealternativ.

Flickorna tror att studierna är för svåra och att jobbet inte är socialt.

”Myten om nörden som pynjar framför datorn håller i sig”, konstaterar Bairoh.

Dessutom finns det fördomar om att branschen är allt för mansdominerad och att det är svårt att kombinera jobb inom ICT med familjeliv.

I Bairohs undersökning intervjuades 20 kvinnor som jobbar inom ICT och de kunde omkullkasta de flesta av dessa fördomar.

”Faktum är att branschen är mer jämlik än många andra”, säger Bairoh.

Till exempel är kvinnans euro inom ICT-branschen 93 cent medan den bland ekonomer är 85 cent.

Dessutom är arbetstiderna ofta mycket flexibla och det finns goda möjligheter att distansjobba, vilket gör det lättare att kombinera karriär med familjeliv.

Kvinnorna i undersökningen uppskattade också att branschen erbjuder mångsidiga och intressanta arbetsuppgifter, att man har goda möjligheter att lära sig något nytt, och att lönerna är förhållandevis goda.

Viktigt med mångfald. Men trots att det finns många goda sidor står kvinnorna inom ICT endast för 20 procent av totala arbetskraften.

Det här är problematiskt, konstaterar Susanna Bairoh.

”Informationsteknik blir en allt mer integrerad del av vår vardag och därför skulle det vara bra om också kvinnor var med och planerade system. Ju större mångfald bland människorna som gör det här jobbet, desto bättre lösningar.”

Också Ari Rahkonen, som är vd på Microsoft i Finland, skulle gärna se flera kvinnor i branschen. I och för sig tycker inte Rahkonen att det här handlar om jämlikhet. Snarare är det fråga om att få fram alla begåvningar som finns, oberoende av kön.

Och för tillfället lyser kvinnorna med sin frånvaro.

”Vi går miste om en stor kunskapspotential då kvinnornas kunnande inte utnyttjas till fullo”, säger han.

Om det finns förhållandevis få kvinnor inom informationsteknik överlag, så blir det ännu glesare ju högre upp i organisationen man kommer.

”Om man tittar på till exempel ledningsgrupper och kvinnor som leder affärsenheter så är det mycket glest”, konstaterar Susanna Bairoh.

Men frågar man Ari Rahkonen beror det snarare på att kvinnor inte söker sig till topposterna inom branschen.

”Kvinnor sätter större press på sig själva än vad män gör. Män verkar ha lättare för att kasta sig ut i det okända och ta risker.”

Enligt honom måste man redan i ett tidigt skede planera sin karriär. Manliga chefer kan underlätta det här genom att se till att kvinnor redan i ett tidigt skede får erfarenheter av att lyckas i chefspositioner.

 

Svårare med familj. Också familjelivet spelar en stor roll. Susanna Bairoh ser som en orsak till att kvinnor ofta inte avancerar längre än projektchef att man i den åldern börjar bilda familj.

”I befattningar ovanför projektchef blir ansvaret betydligt större och dagarna oftast längre. Då blir det också svårare att kombinera karriären med ett fungerande familjeliv.”

Men både Rahkonen och Bairoh är överens om att man måste börja forma flickors bild av ICT-branschen i ett mycket tidigare skede.

”Ännu i lågstadiet hyser både flickor och pojkar lika stort intresse för matematiska ämnen. Men i högstadiet händer något. Flickors intresse för informationsteknik falnar och i gymnasiet är kort matematik mycket vanligare bland flickor”, säger Bairoh.

 

Bearbeta lärare. Ari Rahkonen anser att man måste börja med att bearbeta lärare och rektorer så att de i sin tur kan förmedla en mångsidigare bild av hela branschen till eleverna.

”För tillfället ordnar Teknologiindustrin evenemang för rektorer för att de ska kunna föra budskapet vidare i sina skolor.”

Och som vd för Microsoft har Rahkonen sett till att de elever som kommer till företaget för att få sin praoerfarenhet också har möjlighet att senare komma tillbaka till företaget som praktikanter.

Skribent: Lena Barner-Rasmussen