Börsen för dummies: investeringsvokabulär

Förstå dig på finansdjungeln

En investeringsvokabulär för nybörjare, framställd av Affärsmagasinet Forum.

Aktie

En ägarandel i ett aktiebolag. Som delägare har du rätt till årlig aktieutdelning (så kallad dividend) och kan delta i den årliga bolagsstämman, det högsta beslutande organet. Du gynnas om aktiekursen stiger, och tar smällen om den dyker. Vissa bolag har A-aktier som ofta har högre röstvärde än B- och övriga aktier. Preferensaktierna har även i regel högre pris samt lägre omsättning på börsen.

Alfa

Alfavärdet visar hur en fond klarat sig relativt sett: har den över- eller underträffat avkastningen som den teoretiskt borde ha gett med hänsyn till risknivån?

Avkastning

Vinsten på en placering sker både via värdeökning och utdelning. Köp billigt, vänta, och sälj dyrt – ta hem vinsten då aktiekursen har gått upp. Vinstbringande bolag betalar en årlig utdelning (dividend) där ägarna får en del av vinsten, ofta motsvarande 30–60 procent av företagets resultat, om det bestäms om utdelning. En placerare kan även göra vinst om företaget köps upp till en högre kurs.

Beta

Ett tal som anger hur starkt en aktie (eller portfölj, eller fond) är beroende av variationer i marknaden. Ett tal på noll innebär att aktiekursen rör sig helt oberoende marknaden, medan beta 1 innebär att en aktie varierar helt som marknaden i stort. En siffra över 1 betyder att aktien i fråga varierar kraftigare än marknaden.

Courtage / kommission

Procentuell eller fast avgift som en förmedlare (bank, bankirfirma) uppbär av kunden vid köp och försäljning av värdepapper.

Cykliskt företag

Bolag där resultatet varierar kraftigt i takt med konjunkturen (det ekonomiska läget med tillväxt, inflation och arbetslöshet). Exempelvis stål- och skogsbolag, byggföretag och verkstadsbolag är cykliska. Cykliska företag brukar ha låga P/E-tal (se nedan) mot slutet av en högkonjunktur, eftersom marknaden förväntar sig att vinsten minskar.

Defensivt företag

Hit räknas bland annat livsmedel, läkemedel och telekommunikation, som konsumeras ungefär lika mycket oavsett konjunkturläge.

Direktavkastning

Företagets utdelning (dividend) dividerat med aktiekursen, alltså avkastningen som placeraren får kontant i samband med den årliga bolagsstämman. Brukar ligga kring 3,5 procent för Helsingforsbörsens del, och kan jämföras med bankräntan. Därtill kan du göra kursvinst, som kommer dig till godo då du säljer dina aktier till ett dyrare pris än vid inköp.

Fond

En portfölj av värdepapper. Indelas generellt i aktie-, ränte- och blandfonder, enligt typen av värdepapper. Det finns geografiskt indelade samt branschspecifika fonder.

Fundamental analys

Värdering av bolagets ekonomiska ställning och vinst. Man granskar vad företaget har presterat för att bedöma hur det kan förväntas utvecklas i framtiden. Fokuserar på P/E-tal, direktavkastning, substansvärde med mera. En berömd så kallad värdeinvesterare är miljardären Warren Buffett.

Index

Jämförelsetal som samlar och sammanväger aktier noterade på en viss marknad. Generalindex OMX Helsinki låg som högst kring 18 000 poäng vid millennieskiftet, i dagsläget är det kring 8 500.

P/E-tal

Mått på en akties värdering, aktiekursen dividerat med vinst per aktie. P/E-talet visar hur lång tid det tar innan man tjänat tillbaka summan man investerat om vinsterna förblir oförändrade, och förutsatt att företaget delar ut all vinst, alternativt återinvesterar den och höjer aktievärdet. Storleken på P/E-tal är branschspecifika, men brukar normalt ligga mellan 10 och 20. Obs: P/E-talet tar inte hänsyn till bolagets skuldsättningsgrad.

Sharpekvot

Riskjusterad avkastning eller prestation. Mått på avkastning som en förvaltare uppnår i förhållande till tagen risk. Ju högre Sharpekvot, desto bättre har portföljens riskjusterade avkastning varit. Beror din portföljförvaltares framgång på smarta beslut, tur  eller överdriven risktagning?

Split

En sänkning av det nominella värdet på en enskild aktie, samtidigt som antalet aktier ökar. En aktieuppdelning motsvarar en växling av en hundralapp till tio stycken tiolappar, där ägaren får tio nya aktier (värda en tiondedel var) för en gammal aktie. Bolag brukar utföra splttar när aktiekursen anses vara så hög att handeln påverkas negativt. En omvänd split innebär motsatsen, det vill säga en sammanslagning av aktier.

Stop loss

En på förhand definierad stoppkurs där placeraren bestämmer sig för en hur stor nedgång man accepterar innan man säljer. Syftet är att undvika stora förluster eller att ”gifta” sig med aktier.

Substansvärde

Beräknas utifrån företagets balansräkning: marknadsvärdet på tillgångarna minus skulderna.

Teknisk analys

Matematisk studie av marknadens beteende, en sorts kvantifiering av det mänskliga psyket. Analysen bygger på historisk kursutveckling och omsättning med syftet att identifiera trender och mönster i köparnas och säljarnas beteende för att förutspå den framtida utvecklingen. Kan användas för att bedöma när ett köp eller en försäljning vore fördelaktig. Om man investerar i fel företag då börsen eller bolaget är övervärderat kan man i värsta fall tvingas vänta för evigt för att få tillbaka sin investering.

Värdepapper

Paraplybegrepp för aktier, obligationer (räntebärande skuldebrev), optioner med mera.


Torsten Fagerholm
Chefredaktör