”Beam me up, Scotty!”

Science fiction. Teleportering är vanligt inom science fiction, som i det fiktiva universumet i Star Trek. Men håll i hatten: det går redan i dag att teleportera information. Bild: Mostphotos

Teleportering används flitigt i science fiction. Snart kanske fiktionen inte längre överträffar dagens teknik.

I och med kvantfysiken sveptes de entydiga säkerheterna hos Isaac Newtons fysik bort och ersattes med endast sannolikheter. Det kan ta lång tid för en matematisk upptäckt att få praktisk betydelse. Den över 100 år gamla kvant­mekaniken används nu för att bygga ett nytt sätt att kommunicera på – via teleportering.

Albert Einstein var dokumenterat upprörd över ett kvantfysiskt fenomen som han i ett brev till kollegan Niels Bohr kallade för ”spaukhaufte Fernwirkung” (mer allmänt känt som ”spooky action at a distance”, alltså spöklik rörelse över långa avstånd). Engelska kvantfysiker kallar det för quantum entanglement, på svenska är det känt som sammanflätning, kvanthoptvinning, kvantintrassling, snärjning eller kvantkorrelation.

Det syftar på ett oförklarligt fenomen där en partikel kan påverka eller förändra en annan partikel på enormt avstånd, utan fysisk kontakt – och rentav snabbare än ljusets hastig­het (trodde man förr). Subatomära partiklar verkar sitta ihop via en osynlig navelsträng genom rumstiden, och ingen vet hur de kommunicerar med varandra. Det är alltså möjligt att teleportera information över långa avstånd.

År 1935 lierade sig Einstein med Boris Podolsky och Nathan Rosen för att visa att kvantteori var ofullständig, med andra ord att spooky action – som bröt mot Einsteins uträkningar – och därmed kvantfysiken innehöll dolda variabler som fysikerna hade förbisett. Spooky action-teorin gick stick i stäv mot den speciella relativitetsteorin: information som färdas snabbare än ljuset vore ju likvärdigt med att information färdas bakåt i tiden.

Elitens nya internet. Det skulle dröja ända tills 2015 innan man genom experiment upptäckte att informationen inte färdas snabbare än ljuset, Einstein hade alltså rätt på den punkten.

I dag utgör kvantteleportering ett aktivt forskningsfält, där det exakta tillståndet hos en originalpartikel eller ett system av partiklar återskapas på annan plats. Det handlar uttryckligen om förflyttning av information, inte materia eller energi, och genomförs med hjälp av kvantmekaniskt sammanflätade partiklar samt en kanal för klassisk informationsöverföring.

Kvantteleportering kan öppna för ett bättre krypterat, avlyssningssäkert internet för eliten (militären och affärssyften), en teknik som inte är beroende av fiberoptiska kablar. Tekniken kan också öka precisionen hos sensorer och vid navigering, samt ge kvantdatorer möjlighet att lösa vissa sorters problem och klå nuvarande superdatorer.

I Kina har man faktiskt lyckats skicka information från en foton (ljuspartikel) från jorden till en satellit 1 400 kilometer upp i rymden, där det skapades en till sina egenskaper identisk ljuspartikel.

Spooky action bygger ändå på extremt sköra kvantfysiska tillstånd, det verkar alltså osannolikt att det går att teleportera stora saker.

Torsten Fagerholm text