Vindkraft till havs – bra i teorin, svårare i praktiken

Vattenfalls vindkraftspark Horns Rev 3 utanför den jylländska västkusten har en kapacitet på 407 MW. Parken invigdes officiellt 2019. Foto: Vattenfall

Stora vindkraftsparker till havs är populära i politikers planering för framtida elförsörjning. Men det har visat sig att få hittills förverkligats när visionerna mött verkligheten.

På pappret är fördelarna uppenbara: Vinden är starkare och jämnare till havs. Därmed slits vindkraftverken mindre och livslängden ökar. Samtidigt störs närboende i mindre utsträckning av ljudet från kraftverken. En fördel med vindkraftutbyggnad i södra Östersjön är också att det större behovet av elkraft finns där.

Men sedan kommer invändningarna: vindkraftsparker till havs kan försvåra fiskens vandring, och själva fisket. I Östersjön kan de hota tumlare och sjöfåglar. Midsjöbankarna söder om Gotland har pekats ut som lämpligt i ett projekt, men där samlas tumlare för att para sig.

En påtagligare invändning är att svenska försvaret har sagt nej till olika projekt, dock med diffusa (hemliga) motiveringar som är svåra att förstå för den allmänna opinionen när detaljerna inte finns på bordet.

Ett annat mer konkret problem är att grundförhållandena i Östersjön gör att få platser är lämpliga när gränsen för djupgåendet i kraftverkens fundament i dag stannar vid 40 meters djup på svenskt vatten. Därför pågår en diskussion bland experter om det lämpliga att öka djupgåendet till 60 meter. Den har ännu inte nått den seriösa politiska diskussionen.

Två värre problem återstår. Det ena är kostnaden för investeringen. Det är svårare att bygga till havs och de tunga elledningarna till land blir långa och därmed dyra för en relativt liten effekt per vindsnurra.

Det andra som diskuteras endast bland ett fåtal experter är elbalansen. Vinden mojnar och ökar med kort varsel, ibland uteblir den helt vid stiltje. Det gäller också utbyggnaden av vindkraft på land. Statliga Svenska Kraftnät har ansvaret för att varje sekund parera tillgång och efterfrågan. Detta för att frekvensen 50 Hz måste hållas i stort sett exakt i hela det gemensamma nordiska elsystemet.

Svenska statliga Havs- och vattenmyndigheten i Göteborg lämnade i december 2019 efter fem års arbete över en tjock utredning ”Havsplaner för Bottniska Viken, Östersjön och Västerhavet” som regeringen ska ta ställning till.

Utvecklingen går snabbt, nu har det blivit möjligt att bygga flytande vindsnurror på pontoner som snabbt kan flyttas.

Henric Borgström text

Läs hela artikeln i papperstidningen.