Tillväxtföretag? Från vilja till förverkligande

Företags tillväxt är en ständigt aktuell och viktig fråga i det finländska samhället, beträffande bland annat export, ekonomi och arbetskraft. Budskapet till företagen är kort och gott: ”Väx!”

Annika Tidström är professor vid Vasa universitet, därtill talare och utbildare specialiserad på företagsnätverk, strategi i praktiken, konflikthantering och ledning av förändring.

Nu handlar ju åtminstone tillväxt i små och medelstora företag till syvende och sist om ägarens eller företagarens vilja och motivation. Utan vilja finns ingen potential för tillväxt. Framgångsrika tillväxtföretag kännetecknas ofta av ledarens starka och kompromisslösa vilja och drivkraft för tillväxt. Någon kanske nu tänker att det också kan handla om tur. Nåväl, en oförutsedd tillväxtmöjlighet förverkligas inte av sig själv, utan det krävs att man aktivt och målmedvetet tar tillvara på möjligheten och gör någonting av den.

Att vara unik. Tillväxtföretag är ofta föregångare inom sin bransch. De drivs av viljan att vara bäst och värderingarna styrs av en vision om att kunna göra en samhällelig skillnad och förändra syn- eller verksamhetssättet inom en bransch.

I praktiken syns det här ofta i form av unika produkt- och servicekoncept. Den här strategin kallas ”Den blåa oceanens strategi” (Kim & Mauborgne) och innebär att man inte ger sig ut på den röda oceanen av hård konkurrens, utan att man i stället söker sig till blåa vatten med mindre konkurrens och outforskad potential. Det här är förankrat i det värdelöfte företagen vill erbjuda sina kunder, och det handlar om att vara unik och att skapa nya marknader.

Omkullkasta och förnya. Ett bra exempel på ett tillväxtföretag som har lyckats är Kiffel (www.kiffel.fi) som verkar inom städbranschen. Traditionellt uppfattas kanske inte städbranschen som den mest attraktiva. Det här är något som Kiffels grundare Jenny Parpala ville förändra då hon startade sitt företag 2013.

Företaget verkar på ett annorlunda sätt än andra bolag inom samma bransch. Kiffel fokuserar på en specifik kundgrupp och är unik i sin marknadsföring, som både är humoristisk, tilltalande och riktad till att underlätta för kunden och att lösa dennes problem. Dessutom vill företaget lyfta imagen för städarbetare, bland annat genom att satsa på personalens belöning och välmående.

En heltäckande image. Tillväxtföretag kännetecknas av helhetstänkande. Dermoshops grundare Henry Backlund talar om ”koncept” som grunden för framgång. Tillväxtkonsulten Thomas Ahrens använder sig av en ”produktblomma” som grund för tillväxt.

Det räcker alltså inte med en för marknaden unik produkt; tillväxt sker genom en samling aktiviteter, tjänster och/eller resurser som stöder försäljningen. Det handlar om att stärka företagets varumärke genom att skapa en heltäckande image. Imagen bör återspeglas i allt man har och gör: allt från hemsida, förpackning, betjäning och kontorsutrymmen, till ledarskap, bemötande av personal samt belöningssystem. More is more, helt enkelt.

Spring inte blint efter digitalisering. Företagets helhetskoncept och image för tillväxt är ofta relaterade till både synlighet och digitalisering. Tillväxtföretag är och bör vara observanta gällande det nya inom digitalisering, automation och robotisering. Sociala medier och influerare (ur engelskans influencer, ett samlingsnamn för bloggare, twittrare, youtubare, facebookare och andra sponsorerade internetprofiler som jobbar tillsammans med annonsörer för att via sitt personliga varumärke marknadsföra produkter eller tjänster till sina följare) används aktivt av tillväxtföretag och det har uppstått en ny marknad kring fenomenet.

Det kan hända att företag rätt så blint ger sig in i denna för dem ganska nya och eftertraktade värld. Ibland gör man strösatsningar inom sociala medier för att ens på något sätt försöka vara aktiv där. Det finns också företag som skyndar med att digitalisera sina tjänster för att det uppfattas som ’tidens melodi’. Men tänk om inte kunderna är redo för detta? I stället för att springa blint efter allt det nya, borde man analysera hur man på bästa möjliga vis kan dra nytta av det utgående från företagets strategi för tillväxt. 

Verkställ tillväxt. Det är alltså viktigt att ha en tydlig strategi för tillväxt som baserar sig på en vision, mätbara mål och konkreta åtgärder. Det krävs kreativitet, mod, och ofta också en del misslyckanden för att lyckas. Viktigt är att våga vara först och annorlunda, att fokusera och inte tappa konceptet, samtidigt som man kontinuerligt utvärderar behov och möjligheter för att förstärka, förnya och förbättra det som bidrar till värde för kunden.