Friskare personal ger mera pengar

Ungefär 250 000 finländare i olika åldrar är pensionerade på grund av arbetsoförmåga.

Outfört arbete på grund av onödig sjukfrånvaro kostar varje år de finska företagen upp till fem miljarder euro. Det är ungefär hälften av underskottet i statsfinanserna då de totala arbetskraftskostnaderna uppgår till ungefär 100 miljarder euro per år.

“Om den genomsnittliga sjukfrånvaron skulle minskas med i genomsnitt fem procent vore inbesparingen fem miljarder euro. Det är inte frågan om desto svårare matematik”, säger Guy Ahonen, direktör på Arbetshälsoinstitutets.

Ett företag som insett den ekonomiska potentialen hos en frisk personal är köttförädlaren Atria. Bolaget började mot slutet av 2000-talet ta fram verktyg för att hjälpa personalen att hållas kry och välmotiverad.

”Vi har investerat mycket i arbetsplatshälsovården och i olika typer av preventiva åtgärder. Men den stora förändringen ligger i hur vi långsiktigt följer upp sjukdomsfallen och alltid vid behov rättar till de systemfel som kan finnas på arbetet”, säger bolagets personaldirektör Tapio Palolahti.

Atrias siffror visar att det lönar sig att aktivt satsa på personalens välbefinnande.

”Vi har gjort en direkt produktivitetsförbättring värd 12,6 miljoner euro då sjukfrånvaron har sjunkit från nio till fem procent sedan 2010. Samtidigt har pensionsåldern stigit med tre år till drygt 63 år.”

En viktig åtgärd enligt Palolahti var att Atria standardiserade hur cheferna skall agera gentemot personalen då det gäller känsliga, hälsorelaterade frågor.

”Nu följer alla samma standard. Det innebär att en enskild chef inte behöver grunna över hur den ska ta upp saken då man ser de första tecknen på att allt inte står rätt till med en anställd.”

För att upprätthålla personalens arbetsförmåga genom ett bättre hälsoläge krävs det enligt honom ett aktivt ledarskap.

“Det räcker inte med rekommendera pausgymnastik och dela ut rekreationssedlar.”

Det som Atria genomfört på några år låter på många sätt som självklarheter. Men Satu Huber, vice vd på pensionsförsäkringsbolaget Elo, konstaterar att det är svårt att inplantera tänkesättet i företagsvärlden, för att inte nämna den offentliga sektorn.

”Trots att arbetsoförmåga är ett gripbart lönsamhetshot har ytterst få företag en konkret mätare som beskriver kostnaderna för outfört arbete”, säger hon.

Läs hela artikeln i papperstidningen!

Bo Ingves   text