Allt drivs av personlighet

Noggrann typ. Humlor som fattar snabba beslut gör ett slarvigt pollineringsjobb, visar forskning i Storbritannien.

Flitig som en myra och arg som ett bi är generaliseringar som kräver modifikationer. Vi kanske inte ser de lata myrorna, eftersom de tar det lugnt någonstans i skuggan. Glada bin söker kanske konstruktiva lösningar på sina problem i stället för att gå till attack.

Vincent Vega och Jules Winnfield (John Travolta och Samuel L. Jackson), de två torpederna i gangsterfilmen Pulp Fiction, var verkligen något spåret i sin filosofiska diskussion om hundars och grisars karaktärer. Deras misstag var att de antog att hundar har en sorts karaktär medan grisar har en annan.

Nu visar två av varandra oberoende, EU-finansierade forskningsprojekt att det finns tydliga personlighetsdrag också inom olika djurarter.

”Vi människor tycker att det är något unikt mänskligt att varje individ har en egen personlighet. De senaste forskningsresultaten visar att alla sorters djur har personlighet, även insekter”, säger Sophie von Merten till webbtidningen Horizon.

Hon är forskare vid Adam Mickiewicz-universitet i Poznan, Polen, och har tillsammans med sitt forskarteam undersökt beteenden hos näbbmöss. Infångade vilda näbbmöss har placerats i små trälådor inne i en stor bur i ett labb. Forskarna har byggt upp en miljö där de antar att näbbmöss känner sig trygga och bekväma. Varje näbbmus har fått en egen låda och när låddörren öppnats har forskarna observerat hur varje individ hanterar den nya situationen. Vissa är mer benägna än andra att snabbt söka sig ut och utforska den nya omgivningen. När forskarna simulerar ett hot ställer sig vissa näbbmusindivider upp och är beredda att slåss, medan andra håller sig lugna, backar och sparar sin energi.

Arbetsfördelning. Hon ser evolutionära fördelar med att djursamhällen har olika personligheter. De modiga individerna ger sig ut och hittar föda för hela gruppen, men de är också de som tenderar att ätas först av andra rovdjur. De mer försiktiga har större chanser att överleva och kan därmed också fortplanta sig och föra arten vidare.

”Det är en felaktig uppfattning att en viss djurart har endast en framgångsrik metod att klara sig. För individen kan den egna personligheten vara ödesdiger, men för samhället som helhet är det mer gynnsamt att det finns många olika personligheter inom arten”, konstaterar von Merten.

Forskningsresultaten visar också att ju mer social en art är desto större variation av personligheter finns det inom gruppen. I en bikupa finns många olika arbetsuppgifter att hugga tag i och de utförs bättre när det finns olika kompetenser bland kupans invånare.

Bzzz. Även om bin har hjärnor små som knappnålar har de faktiskt olika kognitiva och sociala förmågor. Professor Lars Chittka på Queen Mary University of London i Storbritannien har lett ett projekt som analyserat humlors personlighetsdrag genom att studera variationer i inlärningshastighet och färgpreferenser. Forskarna släppte två humlor i taget i en artificiell trädgård och mätte hur snabbt varje individ lärde sig att hitta den enda blomman som hade en belöning. Forskarna såg ett mönster i humlornas beteenden.

”Varje individ har ett unikt sätt att lösa problem. De individer som arbetar med hög precision fattar i regel sina beslut långsamt. Individer som däremot arbetar slarvigt tar sina beslut snabbt och resultatet är följaktligen sämre”, sammanfattar Chittka.

Forskarna ville också studera hur humlor hanterar konkurrens om samma blomma. Det visade sig att en nykomling gärna följer efter en rutinerad pollensamlare, men den senare försvarar sitt fynd genom att attackera sin kollega. Forskarna såg inga försök till förhandling av någon individ i den situationen och bedömde att det handlade ett artspecifikt beteende.