Påverka hellre än exkludera

Magdalena Lönnroth
Att placera ansvarsfullt handlar i dag inte i första hand om att utesluta bolag och branscher som upplevs problematiska. I stället försöker placeraren vara aktiv och påverka bolagen i positiv riktning.

”Ibland är det bättre att som ett första steg föra dialog med problemföretagen än att sälja bort deras aktier”, säger Magdalena Lönnroth, som är en av de drivande krafterna i Finland när det gäller att öka medvetenheten om ansvarsfull placering.

Ansvarsfull placering har sina rötter i etisk placering, ett tänkesätt som vanligtvis går ut på att exkludera bolag eller branscher som strider mot placerarens övertygelse. Inom etisk placering går de egna värderingarna före kravet på avkastning.

I dag har detta tänkesätt allt mer ersatts av ett mindre kategoriskt tänkande som går under benämningen ansvarsfullt placerande. Fokus läggs inte längre på att göra svarta listor på ’förbjudna’ bolag och branscher, utan man strävar i stället till att som placerare välja de mest ansvarsfulla bolagen i varje bransch, inta en aktiv roll och försöka påverka eventuella problembolag i en positiv riktning.

”I stället för att sälja bort sina aktier försöker man föra dialog och komma med konkreta förslag till hur ett problembolag kunde sköta sig bättre. Utgångspunkten är att ett bolag som sköter sig väl innebär större avkastning och mindre risk i portföljen. En aktiv ägare som stöder och sparrar bolaget har i långa loppet en positiv inverkan på bolagsvärdet, säger Magdalena Lönnroth, fondanalytiker på kyrkans centralfond och starkt engagerad i
hållbarhetsfrågor.

Lönnroth är noga med att påpeka att ansvarsfull placering inte handlar om välgörenhet. Något motsatsförhållande mellan ansvarsfullhet och bra avkastning finns inte, menar hon.

Magdalena Lönnroth

Magdalena Lönnroth

”All placeringsverksamhet handlar i grund och botten om att söka bra avkastning. Men det finns olika metoder att nå den. Avkastning kan förstås inte sökas till vilket pris som helst, inte hos de mest riskfyllda bolagen som inte verkar på  ett hållbart sätt.”

”Inom Finsif är utgångspunkten att vi gör det vi gör för att det är en bra placeringsstrategi. Grundtanken är att man genom att beakta hållbarhetsfrågor gör en bredare analys av bolaget och på så sätt får en bättre bild av dess affärsmässiga risker och möjligheter, jämfört med om man inte analyserar dessa frågor. Sedan är det en annan sak att det inte alltid är så lätt att få fram all behövlig och jämförbar information om bolagen.”

Patrik Harald text
Karl Vilhjálmsson foto

Läs hela intervjun i papperstidningen!