Demografi

Endel sätt att skåda in i framtiden är tämligen träffsäkra. Vi  åldras. Tiden går, nativitet och dödlighet ändras långsamt, och migrationen är måttlig.

 

Om tio år är alla nu levande exakt tio år äldre, såframt de inte dött. Somliga har fått barn, flyttat eller fått nyinflyttade grannar.

Hur självklart ovanstående resonemang än låter, har det grundläggande konsekvenser för vardagen. Antalet barn som börjar skolan under de nästa åren är rätt givet, de nya pensionärernas antal likaså. Matematiska modeller kan göras upp, enligt vilka det tydligt framgår hur många som förvärvsar­betar, hur många som nått dagens pensionsålder. Med en rimlig mängd antaganden kan man prognosticera antalet studerande, andelen svenskspråkiga, proportionen utlänningar, befolkningens förväntade livslängd. Särdeles spekulativa behöver dessa prognoser inte bli; demografiska data rör sig väldigt långsamt.

Konsekvenserna blir desto mer dramatiska. Endast önsketänkande kan få den yngre hälften av dagens befolkning att tro att pensionsbomben inte detonerar. Samma drag av oundviklig förändring föreligger då det gäller de relativa skillnaderna i befolkningspyramidernas struktur mellan olika etniska, sociala och religiösa grupper. Alla ynglar inte av sig i samma takt.

Skillnader i nativiteten har gjort att andelen svenskspråkiga i Finland minskat,  fastän det absoluta antalet ökat. Även om denna tendens slutat, kommer vi att få se andra liknande förskjutningar i Finland, i Europa, i världen. Andelen migranter är högst i de yngsta åldersklasserna, lägst i de äldsta. Att religiös tolerans och frisinne är på frammarsch motverkas av att utövare av mer fundamentalistiskt sinnade trosinriktningar ofta har stora barnaskaror.

Matematiken är enkel. Låt oss anta att var fjärde i en  hypotetisk föräldrageneration är barnlös, och de övriga fjärdedelarna för enkelhetens skull har ett, två och fem barn. Då får åtta föräldrar åtta barn och befolkningen per generation är konstant.  Hälften av föräldrarna har högst ett barn, men endast en åttondedel av barnen  är syskon­lösa. En liten skillnad i föräldragenerationen får dramatiska följder i barngenerationen; språkliga, religiösa och kulturella förhållanden kan ändras markant.

Demografiska förändringar behöver inte vara kontroversiella för att vara värda vår uppmärksamhet. Tidens gång är obönhörlig. Det är bara att räkna efter. Just detta är det bedrägliga. Även om allt går sin gilla gång och inget oförutsett inträffar, sker det omvälvande förändringar av demografisk karaktär som gör att vår vardag inte kan förbli oförändrad.

Det står var och en fritt att räkna fram åldrandets basfakta på personlig nivå. Vilken är ens förväntade återstående livslängd? Spola fram tiden halvvägs till denna tidpunkt. Hur många av ens nu levande äldre släktingar är då sannolikt vid liv? Hur gamla är eventuella syskon, eventuell partner, eventuella barn? Hur är det med ytterligare barn under tiden? Barnbarn? Demografi på personnivå blir av nödtvång makaber då det gäller dödstal och spekulativ då det gäller födelsetal, men den brutala tankeleken kan vara lärorik.

Nästa steg blir sedan att koppla ihop följderna av åldrandet med andra förändringar av enkelt prognosticerbar natur. Mängden bostäder och fastigheter förändras sakta. Statistik kring hälsa och sjukdom är omfattande, och kända risker kan bedömas rätt väl. Språkkunskaper ändras sakta, så även färdigheter i användandet av ny teknik, liksom mer triviala aspekter såsom musiksmak, matvanor och liknande konsumtionsmönster. Där har vi början till framtidspusslet lagd.

Svårare blir det att enas om mer kontroversiella megatrender, miljöförstöring, klimatförändringar, krigsrisker, inkomstfördelning, höjd eller minskad välfärd. Men vi är ju som sagt ganska bra på att förtränga redan de träffsäkra metoderna att spå i kulan, de som behandlats i denna spalt.

Det är svårt att förutspå, i synnerhet framtiden. Men somliga förändringar är långsiktiga, väsentliga och tydliga nog för oss att medvetet anpassa oss till. I denna spalt resonerar Kaj Arnö kring megatrender, och hoppas inspirera Forums läsare att smida planer.

kaj.arno.fi/megatrender